Aviso Legal (gal)

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, e da Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal do 13 de decembro dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

INFÓRMASE:

1. DOMINIO/S
I. Que o dominio www.cinensino.com a partir de agora website está rexistrado a nome de CULTURALIA INICIATIVAS CULTURAIS E PEDAGÓXICAS S.L.U.

DATOS do PROPIETARIO DO WEBSITE.

NOME Ou RAZON SOCIAL: CULTURALIA INICIATIVAS CULTURAIS E PEDAGÓXICAS S.L.U.
CIF: B94130515
DIRECCION: RÚA ANXERIZ, NUM.3 LOCAL 2
CODIGO POSTAL: 15895
LOCALIDADE: MILLADOIRO (AMES)
PROVINCIA: A CORUÑA
PAIS: ESPAÑA
2. PROTECCION DE DATOS

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión profesional por parte de CULTURALIA INICIATIVAS CULTURALES Y PEDAGÓGICAS S.L.U. , quen é titular dos devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito a:
CULTURALIA INICIATIVAS CULTURAIS E PEDAGOGICAS S.L.U. , RÚA ANXERIZ, NUM 3 LOCAL 2. MILLADOIRO (AMES), CODIGO POSTAL: 15895 A CORUÑA.

 TF: 617 481 592//617 484 523

EMAIL: info@cinensino.com

3. CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios;

O acceso a e/ou uso do sitio web reflectido como website (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio web, os seus servizos e contidos;

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra a razon social propietaria do website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
Calquera vulneración dos dereitos de propietario do website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

Poderase modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- Hiperenlaces;

O establecemento de calquera «hiperenlace» entre unha páxina web e calquera das páxinas web do website estará sometido ás seguintes condicións:
Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do website.
A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao website.
Baixo ningunha circunstancia, o propietario do website será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o «hiperenlace» nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O propietario do website non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
A falta de *licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

VIN. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, o propietario do website resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. Propiedade Intelectual;

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar dita circunstancia a CULTURALIA INICIATIVAS CULTURAIS E PEDAGÓXICAS S.L.U. indicando:
Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na Web.
Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
O propietario do website e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.
No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario do website e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.